top of page

타올쿤 (2023)

폰트             TOWELKUN

                     Regular 1종

,

구성                  대문자 26자 

                         숫자 10자

                         기본 특수문자 31자

                         대문자, 숫자 기울임 72자

포멧                  True Type Font (TTF)

                         Open Type Font (OTF)

디자인 컨셉

1949년 이래로 긴 역사를 자랑하는 송월타올과 발란사가 협업하여 만든 브랜드 ‘타올쿤(TOWELKUN)’의 영문 컬러폰트를 개발했습니다.

타올쿤의 로고 스타일을 그대로 반영하여, 한 자씩 기울여지며 입력되는 것이 특징인 서체입니다.

타올쿤_자료_대지 1.png
타올쿤_자료-02.png
타올쿤_자료-03.png
타올쿤_자료-04.png
타올쿤_자료-05.png

Client                               송월타올

Director                           (주)산돌티움

Typeface Design                 (주)산돌티움 Font Team

bottom of page