top of page

인천관광공사 (2021)

폰트명              인천마이스

굵기                  Light, Medium, Bold 3종

구성                  한글 2,780자

                        Basic Latin 95자

                        심볼 986자

포멧                  True Type Font (TTF)

                        Open Type Font (OTF)

CONCEPT

기 개발된 송도국제회의복합지구 전용서체의 세련된 디자인을 이어받았고
가독성 위주로 제작되었던 Bold 굵기를 웨이트 추가 개발에 따라 좀 더 기능성 강화를 위한 굵기로 재 구성하면서
좀더 유니크한 아이덴티티 확장으로 브랜드이미지 구축 강화하였다.

 

 

1.기존 서체 글꼴 개선

24.jpg

 

 

2.아이덴티티 확장

25.jpg

 

 

3.아이덴티티 일관성 유지

 

 

4.굵기 최적화 및 웨이트 확장

 

​적용 예시

Client                              인천관광공사

 

Director                            (주)산돌티움

Typeface Design               (주)산돌티움 Font Team

bottom of page