top of page

인천관광공사 (2020)

폰트명              인천 마이스

굵기                  Bold 1종

구성                  한글 1,127자

                        Basic Latin 95자

                        심볼 64자

포멧                  True Type Font (TTF)

                        Open Type Font (OTF)

CONCEPT

송도국제회의복합지구 전용 글꼴은 인천 송도국제도시의 첨단 이미지를 담고 있다. 글자의 자소는 송도의 랜드마크를

형상화하였으며 가로폭이 좁고 트렌디한  모듈 디자인을 통해 높은 건물들과 지속가능한 MICE도시의 이미지를 표현했다.

프로젝트_인천관광공사_01.jpg
프로젝트_인천관광공사_02.jpg

​조판 샘플

프로젝트_인천관광공사_03.jpg
프로젝트_인천관광공사_04.jpg

​적용 사례

프로젝트_인천관광공사_05.jpg
프로젝트_인천관광공사_06.jpg

Client                              인천관광공사

 

Director                            (주)산돌티움

Typeface Design               (주)산돌티움 Font Team

bottom of page